Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ηλεκτρικά ουδέτερο, θετικά και αρνητικά φορτισμένο σώμα.

Σε ένα σώμα ηλεκτρικά ουδέτερο τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια είναι ίσα. Αν έχει περισσότερα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένο, αν έχει λιγότερα ηλεκτρόνια είναι θετικά φορτισμένο. Τα φορτία ανιχνεύονται με το ηλεκτροσκόπιο ή/και το ηλεκτρικό εκκρεμές.

Προσοχή: Πάντα μετακινούνται τα ηλεκτρόνια και ποτέ τα πρωτόνια.

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις

            Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται ενώ τα ετερώνυμα έλκονται. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις δρουν από απόσταση.

Άθροιση ηλεκτρικών φορτίων.

            Τα φορτία αθροίζονται αλγεβρικά και λαμβάνονται υπόψη και τα πρόσημα τους.

Q = q1 + q2 + q3 +….

Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου

Το συνολικό φορτίο ενός συστήματος σωμάτων ( που ανταλλάσσουν φορτία μεταξύ τους, αλλά όχι με το περιβάλλον) παραμένει σταθερό.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα ηλεκτρόνια μετακινούνται από το ένα σώμα στο άλλο, αλλά δεν χάνονται ούτε καταστρέφονται, αλλά και δεν δημιουργούνται από το πουθενά.

Κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου

Όλα τα ηλεκτρικά φορτία στη φύση είναι ακέραια πολλαπλάσια του φορτίου του ηλεκτρονίου. Αυτό ονομάζεται κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου.
Εξήγηση:  Το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι το μικρότερο φορτίο στη φύση και δεν διαιρείται
(κβάντα λέμε εδώ το φορτίο του ηλεκτρονίου qe= -1,6*10-19C)

Αγωγοί, Μονωτές

Το φορτίο διασκορπίζεται σ’ όλη την έκταση ενός αγωγού, ενώ σ’ ένα μονωτή μένει εντοπισμένο σε μια περιοχή του .
Άρα στο εσωτερικό των αγωγών υπάρχουν «ελεύθερα» ηλεκτρόνια που κινούνται με μεγάλη άνεση, ενώ αντίθετα στο εσωτερικό των μονωτών δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Ηλέκτριση σωμάτων

1.      Με τριβή: Τρίβω δύο σώματα ηλεκτρικά ουδέτερα. Ηλεκτρόνια μετακινούνται από το ένα στο άλλο με αποτέλεσμα να αποκτούν ίσα & αντίθετα ηλεκτρικά φορτία ( Αρχή Διατήρησης Φορτίου)
2.      Με επαφή: Φέρνω σε επαφή ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα με ένα άλλο που είναι φορτισμένο. Ηλεκτρόνια μετακινούνται από το ένα στο άλλο. Το ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα αποκτά ομόσημο φορτίο. (ισχύει η Αρχή Διατήρησης Φορτίου)
3.      Με επαγωγή: Πλησιάζοντας ένα φορτισμένο σώμα σ’ ένα ουδέτερο σώμα (χωρίς να τα φέρω σε επαφή) παρατηρώ:
α) Αν το ουδέτερο σώμα είναι αγωγός: Παρουσιάζονται αντίθετα φοστία στα άκρα του λόγω μετακίνησης των ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό (συνολικά παραμένει ουδέτερο).
β) Αν το ουδέτερο σώμα είναι μονωτής: Προσανατολίζονται τα μικρά ηλεκτρικά δίπολα από τα οποία αποτελείται (μόρια, άτομα)

Παρατήρηση:  Αν απομακρύνω το φορτίο, τα σώματα γυρίζουν στην αρχική τους κατάσταση. Δηλ. το αποτέλεσμα της επαγωγής δεν είναι μόνιμο. Ενώ στην ηλέκτριση με τριβή ή επαφή το σώμα αποκτά φορτίο (μόνιμα).

Νόμος του Coulomb

Δύο σημειακά φορτία αλληλεπιδρούν με δύναμη F που έχει διεύθυνση την ευθεία που ενώνει τα δύο σημεία, φορά απωστική ή ελκτική αν αντίστοιχα είναι ομώνυμα ή ετερώνυμα τα φορτία και μέτρο που δίνεται από τη σχέση:
F = K      ( K= 9*109  )

Οι δυνάμεις ανάμεσα στα φορτία είναι ίσες και αντίθετες ( δράση – αντίδραση)
Η δύναμη είναι ανάλογη των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του τετράγωνου της μεταξύ τους απόστασης.

Ηλεκτρικό πεδίο

 Μια περιοχή του χώρου ονομάζεται ηλεκτρικό πεδίο, αν ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις σε κάθε φορτισμένο σώμα που φέρνουμε μέσα σ’ αυτή.
Ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται γύρω από κάθε ηλεκτρικό φορτίο το οποίο και το ονομάζουμε πηγή του πεδίου.

Επίσης διαβάζω:
Την περιγραφή του ηλεκτροσκοπίου, την έλξη φορτισμένου με ουδέτερο σώμα.


ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ